Βαθμός δεύτερης ξένης γλώσσας σε διάγνωση με ειδικές μαθησιακές 2017

Τα παρακάτω ισχύουν και για το σχολικό έτος 2023-24:

 

ν.4452-2017 αρ. 11

β) Στο άρθρο 6 του v. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής: «3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φο­ ρέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.».

Δηλαδή, εφόσον αναγράφει στη διάγνωσή του ότι προτείνει να μην προσμετράται ο βαθμός της β΄ ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό, τότε μπορεί ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ του κηδεμόνα-ασκούντα τη γονική μέριμνα, η οποία γίνεται για ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ, να μπαίνει βαθμός, αλλά να εξαιρείται από το γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης, δηλαδή να επιλέγεται στο Myschool η μη προσμέτρηση του συγκεκριμένου βαθμού στο ΓΜΟ. Ο μαθητής δεν απαλλάσσεται από το μάθημα και τις υποχρεώσεις του σε αυτό και αξιολογείται κανονικά, όπως προβλέπεται για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά απλά δεν προσμετράται ο βαθμός στο ΓΜΟ, εφόσον το αιτηθεί.

2023-24, ΚΕΔΑΣΥ

  • Εμφανίσεις: 39