ΥΑ Φ.253/143554/Β6/2010 - ΦΕΚ 1794/Β/15-11-2010 Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις!

Υπουργική Απόφαση Φ.253/143554/Β6/2010 ΦΕΚ 1794/Β/15-11-2010

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Την αριθ. Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1612/4−10−2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α΄) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1Β΄ /8−1−10) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.».
7. Τις απαντήσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα με αρ. Φ151/159985/Β6/23−12−2009 και Φ151/107785/Β6/2−9−2010 έγγραφα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τις αποκλειόμενες παθήσεις αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εισαγωγής

Ορίζουμε, ως ακολούθως, τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ στα οποία, από το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011, μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, ανά κατηγορία πάθησης, καθώς και τα Τμήματα στα οποία, αποκλείεται η εισαγωγή τους λόγω της πάθησης. Οι παθήσεις με τους αντίστοιχους κωδικούς τους αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ως ακολούθως:

(Βλέπε οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 2
Δικαιούχοι υποβολής αίτησης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» του άρθρου 35 του ν.3794/2009
(ΦΕΚ 156/Α΄) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και υπό την προϋπόθεση ότι η πάθησή τους τούς επιτρέπει την εισαγωγή:
α) Στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου, Τεχνικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).
β) Στις Σχολές και στα Τμήματα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
γ) Στις Σχολές και στα Τμήματα των ΤΕΙ, ΑΣΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄).
Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων εισακτέων, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής.

Άρθρο 3
Αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο, δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ156Α) και επιθυμεί την πρόσβασή του στα Τμήματα του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλει αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σχετικό μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων, το οποίο επέχει θέση αίτησης−δήλωσης.
Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξή της. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2010−2011 ως προθεσμία υποβολής ορίζεται το διάστημα από 18 Νοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου.
2. Η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε Λύκειο πλησίον του τόπου κατοικίας του υποψηφίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Για να διευκολυνθεί ο υποψήφιος στις επιλογές του, μπορεί να προμηθεύεται από το οικείο Λύκειο ή την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, υπόδειγμα έντυπης αίτησης − μηχανογραφικού δελτίου, στο οποίο μπορεί να καταχωρίσει τις προτιμήσεις του με την επιθυμητή γι’ αυτόν σειρά, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως βοήθημα.
3. Ο υποψήφιος κατά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου προτιμήσεων δικαιούται και οφείλει να ελέγξει ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του την ορθή καταχώριση των ατομικών του στοιχείων και των προτιμήσεών του. Για το σκοπό αυτό πριν την οριστική παραλαβή της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου εκτυπώνεται από τον χειριστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή πρόχειρο αντίγραφο, το οποίο δίδεται στον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του για έλεγχο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων παραλαμβάνεται οριστικά και εκτυπώνονται τρία (3) αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και από το Διευθυντή του Λυκείου. Το ένα από αυτά τα αντίγραφα δίδεται στον υποψήφιο και το άλλο φυλάσσεται στο Λύκειο υποβολής, μέχρι το μήνα Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και καταστρέφεται. Το τρίτο αντίγραφο αποστέλλεται μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του υποψηφίου που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Η αίτηση−μηχανογραφικό δελτίο συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον τα εξής:
  i) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0−20).
  ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
  iii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.
  Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι:
επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
β) Φωτοτυπία του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, με επίδειξη του πρωτοτύπου, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, η οποία έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. Φ151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β΄−1612/4−10−2010) υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) Σε περίπτωση υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.
5. α) Στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτιμήσεις για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε σειρά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι η πάθησή του δεν αποκλείει την εισαγωγή του σε αυτά. Με τη δήλωσή του, ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες σχολές ή ποια τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα στην οποία είναι ήδη σπουδαστής. Επίσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτηθεί μετά από εισαγωγή του σ’ αυτό με την κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και ότι δεν έχει κάνει χρήση και άλλης ειδικής κατηγορίας το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
β) Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση και ανεξάρτητα αν είναι Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ.
γ) Με τη δήλωση προτίμησής του, ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν ο βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου του, κατά περίπτωση, είναι μικρότερος από το βαθμό του τελευταίου εισαγόμενου στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι αν με το βαθμό του απολυτηρίου ή πτυχίου του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες σχολές ή τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σ’ εκείνη τη σχολή ή το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει. Ο μεγαλύτερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 1, ο αμέσως μικρότερος βαθμός προτίμησης είναι η αριθμητική ένδειξη 2 και ούτω καθεξής.
δ) Η δήλωση προτίμησης σχολών ή τμημάτων με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και τις υπόλοιπες ενδείξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά αποτελεί το μοναδικό επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου
ε) Η δήλωση προτίμησης κάθε υποψηφίου στην αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική ηλεκτρονική παραλαβή του.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής, συγκέντρωσης προτιμήσεων υποψηφίων και διαδικασία επιλογής εισαγομένω
ν
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, τα Λύκεια στα οποία κατατέθηκαν οι αιτήσεις− μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, το ηλεκτρονικό αρχείο των αιτήσεων – μηχανογραφικών δελτίων, που υποβλήθηκαν σ’ αυτά, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (για την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8 της παρούσας).
2. Η επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής, του άρθρου 8 της παρούσας με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προβαίνει στην επεξεργασία των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων.
 Η επεξεργασία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, με ειδικά δελτία και παραστατικά, με βάση τα οποία ενεργείται η επιλογή.
3. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται χωρίς εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό του απολυτηρίου ή του πτυχίου, κατά περίπτωση, για τις σχολές και τα τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 5% των θέσεων επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε τμήμα.
4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε
σχολή ή τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας εισάγεται ο υποψήφιος που έχει δηλώσει τη σχολή ή τμήμα με προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα, εισάγονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.

Άρθρο 5
Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής – προθεσμία εγγραφής εισαγομένων

1. Τα αποτελέσματα της επιλογής υποψηφίων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής εκδίδονται από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής του άρθρου 8 της παρούσας. Ο ονομαστικός πίνακας κατά σειρά επιτυχίας των εισαγομένων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα εγκρίνεται από την ανωτέρω επιτροπή και κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Σε κάθε σχολή ή τμήμα στέλνεται από το Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν.
3. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Άρθρο 6
Εγγραφή στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας

1. Για την εγγραφή του, ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για εγγραφή
β) Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως
κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
δ) Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. Φ151/122732/Β6 (ΦΕΚΒ΄−1612/4−10−2010) υπουργική απόφαση κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
ε) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.
2. Η γραμματεία, κατά την εγγραφή, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα.
3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Α.Ε.Ι. ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.
4. Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής και εισάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν δεν διαγραφεί προηγουμένως από την σχολή ή το Τμήμα του άρθρου 1 της παρούσας στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Άρθρο 7
Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών

Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων του άρθρου 3 της παρούσας, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων−Μηχανογραφικών δελτίων και των δικαιολογητικών, τη σύνταξη
ονομαστικού πίνακα υποψηφίων, συγκροτείται Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών η οποία αποτελείται από ένδεκα (11) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ή Β΄.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα, κατηγορίας ΠΕ και με βαθμό Α΄, ορίζεται ως πρόεδρος, και ένα τουλάχιστον από τα λοιπά μέλη προέρχεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής, από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.

Άρθρο 8
Επιτροπή Έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής

Για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων της παρούσας, που εισάγονται στις σχολές και στα τμήματα του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, συγκροτείται Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής αποτελούμενη από:
i) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄.
ii) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή άλλο υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης με βαθμό Α΄.
iii) Έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄.
Τα μέλη της Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής, που μπορεί να είναι διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε., ορίζονται από τον Υπουργό Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και ένα από τα μέλη ως Πρόεδρο αυτής.
Έργο της Επιτροπής είναι η δημιουργία αρχείου των υποψηφίων και των προτιμήσεών τους, η ενημέρωσή του με τους βαθμούς τίτλων απόλυσης του άρθρου 2 της παρούσας και με την χρονολογία γέννησής τους, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και η παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και η έγκριση του σχετικού πίνακα, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κύρωση.

Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις

Στις επιτροπές των άρθρων 7 και 8 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η επιτροπή αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό τους όργανο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πανελλήνιες εξετάσεις, 2024-25

  • Εμφανίσεις: 69